VU3V

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Podmínky studia

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:

– občané České republiky

– důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)

Další informace najdete na www stránkách : www.e-senior.cz

Přednášky probíhají v sálku knihovny.

Pro informace o studiu nebo přihlášení do VU3V nás kdykoli kontaktujte na oddělení pro dospělé, na emailu: knihovna.dospeli@vamberk.cz nebo na telefonu 777 484 203.

Aktuální výuka: v únoru 2024 začíná letní semestr VU3V. Témata pro dvě skupiny:

  • Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě
  • Křesťanská ikonografie a hagiografie

V obou skupinách nyní studuje celkem 23 studentů. Pro naše studenty vždy připravujeme slavnostní zakončení jednotlivých semestrů, případně jim umožňujeme účastnit se slavnostní promoce v Praze, na kterou jsou zváni po dokončení jednotlivých cyklů studia. 

Foto: Promoce, květen 2023

***

Výuka – ukázky témat z dřívějších semestrů

Zimní semestr 2016/2017

Začal v únoru 2017 a tématem byla Genealogie – hledáme své předky. Posluchači absolvovali 6 přednášek, navštívili matriku Města Vamberka, poslechli si přednášku z archivnictví, kterou přichystala vedoucí archivu v Rychnově nad Kněžnou, přednášku Ing. Mgr. Martina Slabocha, Ph.D. a zúčastnili se závěrečného semináře ve Dvoře Králové.

Závěrečný seminář – Dvůr Králové

Po oficiální části v Hankově domě posluchači v odpoledním programu navštívili Kuks.

Předávání diplomů

Opravdovým ukončením letního semestru 2016/2017 Univerzity třetího věku bylo slavnostní předání diplomů s posezením v domáckém prostředí knihovny v úterý 20. června 2017.  Studujícím zahrál na housle Vojta Štěpánek a hudbou umocnil příjemné dopoledne.

 

Zimní semestr 2017/2018

Téma v ZS 2017/2018 – České dějiny a jejich souvislosti, Garant výuky a lektor : prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc

Další výuková skupina – přednášky ZS 2017/2018

Téma – Lesnictví, Lektoři : Jiří Dvořák, František Friess, Róbert Marušák, Klára Nehodová, Josef Sobota a Jiří Viewegh.

Závěrečný seminář v Chrudimi

V polovině května se někteří studující VU3V zúčastnili závěrečného semináře na ukončení letního semestru, který pořádala Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity spolu s Městskou knihovnou v Chrudimi. Pamětní listy předávaly jejich zástupkyně přítomným studentům nebo jejich tutorům. Předávání proběhlo v krásném sále Chrudimské besedy. Po oficiálním programu absolvovali prohlídku Muzea barokních soch s filmem o vzniku soch na sloupu Proměnění Páně u kašny na náměstí, dále prohlídku Muzea loutkářských kultur v Mydlářovském domě, který přestavěl chrudimský měšťan Matěj Mydlář v 16. století. Nakonec se prošli městem, prohlédli si Resslovo náměstí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, významné budovy a po 17 hodině vyrazili domů.

Ukončení letního semestru 2017/2018 – téma Barokní architektura v Čechách a Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.

Osvědčení pro frekventanty VU3V

Poslední středu v lednu 2019 se sešli studující z projektu Provozně ekonomické fakulty v Praze. Virtuální univerzita třetího věku začala právě v únoru přede dvěma roky s 8 studenty. Dnes ji navštěvuje 22 studentů a má 2 skupiny.

Jedna skupina dokončila přednášky Etika jako východisko z krize společnosti a druhá Historie a současnost české myslivosti. Obě témata byla velmi dobře připravená a zpracovaná. Studenti na základě jednotlivých přednášek vyplňují testy a na závěr závěrečný test, které jsou podmínkou pro úspěšné zakončení a získání osvědčení z příslušného tématu.

Protože chceme, aby i předávání osvědčení mělo slavnostnější ráz, už čtyřikrát jsme přichystali setkání se studenty. Dárkem jim tentokrát ve středu byla skvělá hudba skupiny muzikantů ze ZUŠ v Žamberku pod vedením Jana Hovorky. Hráli nestárnoucí skladby Duke Elingtona, Benny Goodmana, písně Karla Hály a další. Při hře na saxofony se tajil dech a mnozí si prozpěvovali s muzikanty, kterým patří velikánský dík, tak jako studentům, že svůj čas věnují tomuto projektu.

A v pondělí 4. února někteří začali předposlední téma svého studia. Přejme jim, aby i další téma z českých dějin, bylo poutavé a víc než zajímavé.

 

Letní semestr 2018/2019

Téma 1. skupina – České dějiny a jejich souvislosti II.

Téma 2. skupiny – Včelařský rok

Studující senioři mají za sebou další semestr. Oficiální ukončení (seminář) proběhlo 23. května v Rychnově nad Kněžnou za účasti manažerky tohoto projektu Ing. Kláry Nehodové a dalších představitelů Provozně ekonomické fakulty.  Jako bonus, kromě přednášek, měli posluchači konzultačního střediska v Městské knihovně ve Vamberku  výlet do Broumova s prohlídkou Kláštera Broumov a komentovanou prohlídku města, druhá skupina absolvovala exkurzi do včelína Ing. Josefa Šlechty, který se ochotně své návštěvě věnoval.

Také středisko ve spolupráci s panem Vladimírem Hulmanem nabídlo exkurzi do kvasinské Škody za provozu.

V úterý 4.  června proběhlo v knihovně za účasti starosty Vamberka Mgr. Jana Rejzla slavnostní předávání osvědčení o ukončení letního semestru Univerzity třetího věku s kulturním programem. Zahráli žáci Umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou- z klávesového oddělení – Filip Trejtnar a Jiří Holoubek.

V říjnu začínáme s dalšími tématy – Kouzelná geometrie a Etika jako východisko z krize společnosti.

Zimní semestr 2019/2020

Téma – 1. Kouzelná geometrie

             2. Etika jako východisko z krize společnosti

Po absolvování těchto témat zakončilo 8 studentů cyklus šesti tematických přednášek promocí v Praze v univerzitní aule. Slavnostní předávání proběhlo i v sálku knihovny, někteří dostávali osvědčení o absolutoriu, všichni pak pamětní list za účast v tematických přednáškách.

Osm studentů získalo nárok na slavnostní ukončení – promoce na půdě České zemědělské univerzity v Praze.

Se čtyřmi z nich ve středu 15. ledna jsme se vypravili autobusem s dalšími studenty z blízkých konzultačních středisek v Rychnově nad Kněžnou, v Kostelci nad Orlicí a v Dobrušce do Prahy, kde ve 12 hodin začala slavnostní promoce za účasti proděkana a promočního kolegia. Proděkan Porovozně ekonomické fakulty pronesl ke všem studentům projev, ve kterém vyjádřil obdiv, že i ve vyšším věku se vzdělávají a sledují současné trendy z různých vědních oborů.

Manažerka virtuální univerzity Ing. Klára Nehodová  oslovila tutorku se žádostí o děkovný projev za všechny tutory a studenty, který přečetla na konec slavnostní promoce. Na úplný konec promoce zazněla studentská hymna Gaudeamus. Celý slavnostní akt byl velmi důstojný a dojemný zároveň. Myslím, že studenti našeho konzultačního střediska v městské knihovně si velké poděkování zaslouží.

 

Letní semestr VU3V 2019/2020

Téma : 1. Umění rané renesance v Itálii

2. Kouzelná geometrie

Studenti bravurně zvládli obě nová témata a těšili se po prázdninách na další semestr. A pak bohužel první vlna pandemie zasáhla i VU3V.

Zimní semestr VU3V 2020/2021

Téma: 1. Leonardo da Vinci : renesanční uomo universale

2. Genealogie

V tomto období se studenti sešli pouze na první a pak poslední přednášku podle podmínek nouzového stavu (Covid 19). Většinu času strávili u svých počítačů a tak, jako v jiných školách, byla zavedena distanční výuka. Pouštěli si přednášky ve svých domovech a studovali individuálně. I tak všichni dokončili započaté studium a mnozí pokračují v dalším semestru.

Letní semestr VU3V 2020/2021

Téma . 1. Život a dílo Michelangela Buonarroti

2. Dějiny oděvní kultury

Všichni studenti doufají, že covidová epidemie pomalu ustane a budou se moci opět setkávat při společných přednáškách.

Další obory studia v jednotlivých letech:

ZS 2021/2022
Dějiny oděvní kultury I.
Dějiny oděvní kultury II.
LS 2021/2022
Dějiny oděvní kultury II.
Dějiny oděvní kultury III.
ZS 2022/2023
Dějiny oděvní kultury III.
Pozoruhodný svět hub
LS 2022/2023
Mistři evropského barokního malířství 17. století
České dějiny a jejich souvislosti I.
ZS 2023/2024
Klenoty barokního sochařství v českých zemích
České dějiny a jejich souvislosti II.

Výlet do Pardubic 2023
Houbová procházka 2023