Historie

Léta 19. století

Vamberská knihovna se řadí k nejstarším knihovnám našeho regionu.

V roce 1857 byla zásluhou vamberského rodáka, redaktora Josefa R. Vilímka st., založena veřejná knihovna při tehdejší vamberské škole. Sloužila nejen dospělým, ale i školním dětem. Dle záznamu ve starých pamětech měla tato knihovna o deset let později – na tehdejší dobu úctyhodných – více než 700 svazků. Léta následující byla nejen pro rozvoj knihovny, ale především pro rozvoj kultury i vzdělanosti v našem městě velice příznivá….

Rok 1867 – založena Měšťanská beseda ve Vamberku a besední knihovna Měšťanské besedy
Rok 1887 – knihovna Měšťanské besedy přebírá knihy ze školní knihovny a stává se knihovnou veřejnou

Léta 20. století

Rok 1908 – knihovna přemístěna ze spolkové místnosti v hostinci „Na Hradě“ do budovy městské radnice
Rok 1932 – předseda besedy a vamberský mecenáš pan Ladislav Bednář věnuje knihovně svůj dům č.p. 84 na rohu náměstí a Voříškovy ulice. V této budově se nachází knihovna v našem městě dodnes.

Věnování domu č.p. 84 kulturním podnikům města Vamberka

(citace z ručně psané kroniky města):

„Za účelem, aby osvětová činnost Měšťanské besedy měla pevný a trvalý základ, aby podniky její sloužící všeobecnému vzdělání občanstva měly trvalý domov, odevzdal předseda Měšťanské besedy, pan Ladislav Bednář, v roce 1925 výboru besednímu věnovací listinu, dle níž připadne v budoucnu do vlastnictví jeho dům, č.p. 84 (na náměstí, vedle fary) ve Vamberku. V domě tomto umístěna bude veřejná knihovna, čítárna, museum a jiné kulturní podniky. Nikdy však nesmí dům tento najímám býti k jakýmkoli jiným účelům, zvláště ne pro zisk…“

Od roku 1882 do roku 1924 byl knihovníkem vamberské knihovny řídící učitel Josef F. Král, který má velkou zásluhu na jejím rozkvětu a růstu.
Dlouhá léta do roku 1968 vedl knihovnu František Hlaváček.

Rok 1968 – knihovna profesionalizována, do funkce ředitelky jmenována paní Karla Zemánková
Rok 1969 – knihovna se stává knihovnou střediskovou, do jejího obvodu náleží 12 místních lidových knihoven v okolních obcích, o které pečuje
Rok 1974 – prostory knihovny rozšířeny o bývalou historickou síň muzea
Rok 1977 – otevřeno nové dětské oddělení v I. patře budovy
Rok 1987 – dětské oddělení přemístěno do větších prostor v I. patře
Rok 1991 – ředitelkou jmenována Libuše Štréglová
– MK ČR poskytuje knihovně grant na vybavení kvalitními počítači
– zahájena automatizace knihovního systému
– knihovna se stává organizační složkou Města Vamberk

Rok 2002

– vedoucí knihovny jmenována Anna Klecandrová
– knihovna získává k dispozici prostory výstavní síně
– pokračuje automatizace knihovního fondu
– prostory knihovny poskytnuty historickému spolku a divadelnímu oboru ZUŠ Kostelec nad Orlicí.

Rok 2007

– vedoucí knihovny jmenována Jaroslava Martinová
– založeno oddělení pro rodiny s dětmi „Moudřenínek“
– zpřístupněna zahrádka pro nejmenší „U veselého sluníčka“
– provedena rekonstrukce podlah v oddělení pro dospělé
– započata revize knihovního fondu
– zahájeny přípravné práce na www stránkách knihovny

Rok 2008

– při knihovně založeno Mateřské centrum „Vamberecký dráček o. s.“
– dokončena revize skladu dospělého oddělení
– skladové prostory přebudovány v prostory přístupné veřejnosti
– otevřena nová studovna pro dospělé čtenáře
– dokončen web knihovny: knihovna-vamberk.cz plně slouží k informovanosti čtenářské veřejnosti včetně služby katalogu on-line.
– knihovna uspěla v grantu VISK MKČR, získává finanční prostředky na knihovnický systém CLAVIUS
– ve vyhlášeném výběrovém řízení na pracovníka IC uspěla paní Lucie Jehličková
– RM rozhodla o navýšení počtu zaměstnanců Městské knihovny Vamberk. K 1. lednu 2009 se na základě výběrového řízení stává další pracovnicí knihovny paní Martina Dostálová (úvazek 0,5).

k 1. lednu 2009 „Doplňkem zřizovací listiny Městské knihovny Vamberk“ zřízeno jako součást knihovny “ MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM“ (provoz zahájen ke 4. květnu 2009)

Z rozhodnutí zřizovatele bylo informační centrum k 1. 4. 2013 zrušeno.

V roce 2010 získala naše knihovna titul udělovaný Ministerstvem kultury: Knihovna rokuCena za uživatelsky velmi ceněnou širokou škálu kulturně-vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie.

Rok 2019

Rok 2020 a 2021

 • zasáhla pandemie Covid 19, velké omezení provozu, časté uzavírky a nutnost půjčovat pouze přes „výdejní okénko“.
 • byla dokončena revitalizace prostoru pod knihovnou včetně zahradního altánu podle návrhu architekta Martina Kožnara 
 • dokončena dětská studovna/klubovna pro starší děti
 • odvolána dosavadní vedoucí Jaroslava Martinová

Rok 2022

 • vedoucí knihovny je jmenována Mgr. Tereza Michelová (02/2022)
 • zahájena rozsáhlá aktualizace a revize fondu
 • rozšíření spolupráce knihovny se spolky a organizacemi města (např. Jarmark s Muzeem krajky, adventní neděle s místními spolky, akce ve spolupráci s KČT Vamberk a další)
 • rekonstrukce pobočky v Pekle nad Zdobnicí
 • regionální funkce přebírá Lenka Frejvaldová
 • aktualizace výměnných fondů
 • vzniká ucelenější nabídka programů pro MŠ a ZŠ

Rok 2023

 • ukončení revize a aktualizace fondu
 • rozvíjí se nadále spolupráce s místními spolky a organizacemi města
 • knihovna se přímo spolupodílí na kulturním dění ve městě (Kulturní komise města)
 • rekonstrukce pobočky v Merklovicích (součást Spolkového domu „Školka“), spolupráce s místními hasiči
 • program pro deváté třídy ZŠ (Příběh Nicolase Wintona) se dostal do výběru inspirativního mezinárodního webu Library Next Door. 

Současnost

Městská knihovna Vamberk je univerzální veřejnou knihovnou. Jejím zřizovatelem je Město Vamberk. Knihovna nabízí více než 24 tisíc svazků knih , kolem 20 titulů časopisů, regionální tisk, přístup na internet. Široké veřejnosti nabízí možnost meziknihovní výpůjční služby, knihovnicko-bibliografické lekce, besedy, výstavy, soutěže, koncerty, kopírovací služby. Poskytuje regionální služby knihovnám svého obvodu. Provoz knihovny je plně automatizován – knihovický systém Koha. 

Aktuální stav

Zaměstnanci:

Mgr. Tereza Michelová: vedoucí knihovny (od roku 2022) dětské oddělení, oddělení pro dospělé, zpracování fondu, lekce pro ZŠ a MŠ, kulturní a jiné akce (úvazek 1)

Marcela Poláčková: knihovnice –  oddělení pro dospělé, zpracování fondu, MVS, VU3V, kulturní akce (úvazek 0,5)

Barbora Bartošová: technické zpracování fondu, údržba knihovny, příprava akcí (úvazek 0,6)

Veronika Šrámová: kulturní a jiné akce, oddělení pro děti a mládež (úvazek 0,5)

—————————

Lenka Frejvaldová: Pracovník pro Regionální funkce – finacováno z dotací/rozpočtu Královehradeckého kraje. Nejde tedy o zaměstnance knihovny (úvazek 0,2).

Knihovna nabízí:

 • oddělení pro dospělé včetně čítárny a studovny s internetem
 • oddělení pro děti v 1. patře, včetně oddělené studovny/klubovny pro starší děti, internet
 • kancelář (1. patro)
 • kancelář pro regionální funkce (1. patro, společně s kuchyňkou a skladem materiálu)
 • sálek pro besedy a výstavy (se zázemím – wc, kuchyňka)
 • zahrada s altánem, vlastní vstup na zahradu z ulice Voříškova
 • malá část skladu knih zůstává na půdě budovy